Refund and return policy

最新のアップデート 17/08/2022

1. คำสั่งซื้อสามารถจะทำการยกเลิกได้หากสินค้าของท่านยังมิได้ทำการส่งไปถึงท่าน หากเมื่อการขอคืนสินค้าหลังจากนั้นจะมีการพิจารณาบนพื้นฐานเป็นกรณีๆไปเราจะพยายามรักษาผลประโยชน์ให้สมาชิกอย่างสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่เรามี
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ยกเว้นกรณีสินค้ามีความชำรุดบกพร่อง เสียหาย หรือไม่ตรงตามคำสั่งซื้อของท่านเท่านั้น สำหรับสินค้าประเภทอาหารสด กรุณาแจ้งกลับภายใน 24 ชม. นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสำหรับสินค้าประเภทอาหารแห้ง กรุณาแจ้งกลับภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางการติดต่อของเราที่ระบุบนเว็บไซต์ 
3. สินค้าที่ขอเปลี่ยนหรือคืนต้องอยู่ตามสภาพเดิมที่ได้ส่งมอบโดยความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นต้องไม่ได้เกิดจากการกระทำของลูกค้า ซึ่งต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนหากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน ท่านจะได้รับการจัดส่งสินค้าใหม่ตามช่องทางที่ท่านสะดวกภายในเวลาที่ได้ตกลงร่วมกัน
4. สินค้าอื่นที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกรณีท่านชำระเงินค่าสินค้าโดยบัตรเครดิตท่านจะได้รับเงินคืนเข้าทางบัตรเครดิตใบที่ท่านใช้ชำระเท่านั้นส่วนกรณีที่ท่านชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินที่จัดเตรียมไว้ในเว็บไซต์ท่านจะได้รับโอนเงินคืนทางบัญชีที่ท่านแจ้งไว้